– Grundad 1978 –

RHK´s Riktlinjer

Rhk-logo.eps

Racerhistoriska klubben (RHK) (Version 1.5 16/3-2016)

Racerhistoriska klubben är en riksomfattande förening som bildades 24 april 1978 i Stockholm av en grupp entusiaster som såg behovet av att under ordnade former utveckla och förvalta det ökande intresset för historiska racerbilar och användandet av dem. Man valde en organisationsform som grundar sig på ideella värden och verksamheten har under åren kommit att utvecklas i både omfattning och organisatoriskt och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historisk Racing.

Dokumentets syfte

RHK står själva som arrangör för en tävling, Velodromloppet Historic Grand Prix. Övriga tävlingar arrangeras av andra klubbar. Pga. detta har vi tagit fram detta dokument som ska verka som riktlinjer vid tävlingsarrangemang för RHK:s klasser. Exakt vad som gäller inför respektive tävling står att läsa i respektive tävlingsinbjudan.

Övergripande regler

Ytterst är det SBF:s gemensamma regler, RM-regler samt sportgrensspecifika regler i Appendix K som gäller. Alla deltagare ansvarar själva för att vara uppdaterade om de regler som gäller för tillfället.

Alla deltagande bilar måste ha en giltigt historisk handling utfärdad av respektive lands bilsportförbund.

För att vara berättigad till poäng i RHK Cupen ska medlemsavgift i Racerhistoriska klubben vara inbetald före respektive tävling.

Heatindelning

RHK har för avsikt att heat för nedanstående klasser arrangeras i största möjliga mån.

 • Formel Vee
 • Formel Ford 1600, F3 1000cc, FJ Period F
 • F2, Formel Ford 2000, F3, Super Vee, Formel Opel Lotus
 • Sport 2000, tvåsitsiga racingbilar Gr 4-7 period F-I
 • Förkrigsbilar, Nordisk Special, F3 500cc, FJ period E
 • Standard -1965 upp till 1000cc
 • Standard -1965 över 1000cc
 • GT/GTS/GTP -1965
 • Standard GT/GTS/GTP 1966-1971 under 1300cc
 • Standard GT/GTS/GTP 1966-1971 över 1300cc
 • Standard GT/GTS/GTP/Grupp A/Grupp B 1972-1985

Vid behov kan sammanslagning till ett heat alternativt delning till flera heat göras.

Poängberäkningsregler Racerhistoriska Cupen

Poängskala för klasser med sex eller fler deltagare

Etta        –      12   poäng
Tvåa      –      10   poäng
Trea       –         8   poäng
Fyra       –         7   poäng
Femma –         6   poäng
Sexa      –         5   poäng
Sjua       –         4   poäng
Åtta       –         3   poäng
Nia         –        2   poäng
10 osv   –         1   poäng

Till antalet deltagare räknas både RHK-medlemmar så väl som icke medlemmar som blivit godkända i besiktningen för tävlingshelgen.

Poäng fördelas enbart till RHK-medlemmar vilket innebär att vid fördelning av poäng så räknas icke medlems placering bort.

Alla övriga RHK-medlemmar som kommit till start får ett poäng.

Poängskala för klasser med en till fem deltagare

Etta        –        6   poäng
Tvåa      –         5   poäng
Trea       –         4   poäng
Fyra       –         2   poäng
Femma –          1   poäng

Till antalet deltagare räknas både RHK-medlemmar så väl som icke medlemmar som blivit godkända i besiktningen för tävlingshelgen.

Poäng fördelas enbart till RHK-medlemmar vilket innebär att vid fördelning av poäng så räknas icke medlems placering bort.

Poängberäkningsregler i totalcupen

De åtta bästa resultaten i RHK-cupen räknas till en förares totala poäng dvs. de två race som genererat minst poäng räknas bort.

Om det finns flera tävlande med samma poängsumma efter slutsammanräkningen för RHK-cupen skiljs dessa enl. följande:

Segern tilldelas föraren med en bil från den äldsta perioden (per Appendix I, Appendix K).

I andra hand föraren med flest antal segrar, därefter andraplatser osv tills skillnad nåtts.

Poängberäkning i förekommande fall vid entimmarsrace ges dubbla poäng. I övrigt enligt ovanstående beräkningar.

I Cuptävlingar där icke RHK-medlemmar deltar räknas icke medlems placering bort. Detta innebär att poäng alltid utges i sin helhet till medlem, oavsett tävlingsresultat för icke-medlem.

Anmälan och betalning

Anmälan

RHK förutsätter att anmälan, avanmälan och betalning sker enligt respektive tävlingsinbjudan.

Vid fler anmälda per heat än vad banlicensen tillåter är det i den ordning som anmälan inkommit, under förutsättning att betalning skett i enlighet med tävlingsinbjudan, som gäller. För de som blir reserver och som enligt banlicensen får plats att träna men inte får delta i kval och race gäller återbetalning i enlighet med avanmälan innan påbörjat tidskval.

Kontanthantering i sekretariat vid tävling ska undvikas pga. säkerhet.

Två förare – en bil

I de fall två förare delar bil anmäld till samma heat under samma helg ska båda anmäla ankomst till sekretariatet och godkännas vid besiktning för att få delta. Det är förarnas skyldighet att hålla tävlingsledningen, via sekretariatet, informerad om vilken av förarna som kört tidsträningen och som även ska köra race ett respektive vilken förare som ska köra race två.

Den förare som kör tidsträningen ska också köra race ett. Förare två kan inte överta raceresultatet från race ett utan måste därför starta sist i race två.

En förutsättning för att förare två ska får delta är att denne tränat minst 5 varv på banan nyligen eller bedöms vara förtrogen med den.

Betalning av startavgift

Betalning före anmälningstidens utgång – pris enligt inbjudan.
Betalning efter anmälningstidens utgång – pris enligt inbjudan plus SEK 500 i förseningsavgift.
Vägran att betala förseningsavgift kan medföra startförbud i kommande tävling/ar.

Avanmälan

Återbetalning vid avanmälan innan påbörjad racehelg – hela den i tid inbetalda avgiften.
Återbetalning vid avanmälan innan påbörjat tidskval – anmälningsavgiften minus SEK 1 000.
Återbetalning vid avanmälan efter påbörjat tidskval – ingen återbetalning.

Avanmälan efter att tävlingshelgen inletts ska omedelbart meddelas till tävlingssekretariatet. Återbetalning kontant från tävlingssekretariatet kan inte ske. Begäran om återbetalning ska ske skriftligen eller via e-mail till RHK:s kassör snarast efter berörd racehelg.

När Svensk Racings anmälningssystem används ska, i möjligaste mån, avanmälan göras där. Har man redan hunnit checka in på tävlingsbanan ska avanmälan även göras skriftligen till tävlingssekreteraren.

När Svensk Racings anmälningssystem inte används så ska avanmälan/begäran om återbetalning ställas till tävlingssekreterare för aktuell tävling. Avanmälan ska göras skriftligt med tidsangivelse eller via mail och ska innehålla konto för återbetalning.

Avgifter

En förare, en bil, en klass – en startavgift

Två förare, en bil en klass – en startavgift

En förare, två bilar, två klasser – en startavgift + 1/3 startavgift

Två förare, en bil, två klasser – en startavgift + 2/3 startavgift (endast vid undantag, när så är möjligt och plats finns i annat lämpligt heat)

Priser

Arrangören av respektive tävlingshelg bestämmer själva hur de vill premiera deltagarna. Oftast delas pris ut till ettan, tvåan och trean i respektive heat.

Efter säsongen delar RHK ut pris till de fem i respektive klass som tagit flest poäng under året. Dessutom utses den som tagit flest poäng totalt oavsett klass till RHK-mästare.

Kalender 2016

Datum            Tävling                                                               Bana               Arrangör
13-15/5              Kinnekulle Historic Meeting                               Kinnekulle       SSK
17-19/6              Velodromloppet Historic Grand Prix                Gälleråsen        RHK
1-3/7                  Svenskt Sportvagnsmeeting                                Knutstorp         MSCC
19-21/8              Nostalgia Racingdays                                           Mantorp            FABAS
16-18/9              Falkenberg Classic                                                Falkenberg       FMK

Besiktning

Alla förare måste se till att få sin bil och personliga utrustning besiktigad före tidsträningen startar.

Det är varje deltagares ansvar att se till att bilen uppfyller det för klassen gällande reglemente.

Startprocedur

Det är upp till respektive arrangör att bestämma startprocedur. Information om detta står i tävlingsinbjudan.

Omkörning

Utdrag ur RA 5.8.2 (mars 2015) Tävlandes uppträdande på banan.

 1. a) En förare får inte avsiktligen och utan motiverad anledning lämna banan. Mer än en (1) kursändring för att försvara sin position är EJ tillåten. Förare som förflyttar sig tillbaka, efter att tidigare ha försvarat sin position, ska lämna en bilbredd mellan sin bil och bankant. Manövrar som kan hindra andra förare till exempel att genom avsiktlig utträngning av bil utanför bankant eller varje annan onormal förändring av körriktning är strängt förbjudet. Varje förare som gör sig skyldig till något av ovanstående kommer att rapporteras till tävlingsledningen för åtgärd.

Klargörande: på förekommen anledning vill RA-utskottet ånyo klarlägga begreppet omkörning i RA 5.8.2. Omkörning anses påbörjad då den omkörande tävlingsbilens främre begränsningslinje skär den omkörande tävlingsbilens bakre begränsningslinje.

Flaggsignaler

Utförlig information om flaggsignaler finns i Gemensamma regler G10. Nedan följer information om några utvalda.

Svart flagga

Flaggan/ljussignalskylten visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer för förseelser under pågående heat. Den tävlande ska ovillkorligen köra in i bandepå till av tävlingsledningen anvisad plats för information om straffsats.

Om bestraffningen utgörs av tidstillägg i form av Stop & Go eller Drive Through, visas detta genom en skylt i bandepån.

Om en tävlande av någon anledning inte uppfattar/respekterar flaggan/ljussignalen + skylten ska den aldrig visas under mer än totalt två (2) varv, varvid även bestraffning för detta kan utdömas.

Svart flagga med orange 40 cm runt fält

Flaggan/ljussignalskylten visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer. Används för att informera förare att dennes bil har ett tekniskt fel som kan vara en fara för föraren och/eller medtävlande samt att denne måste stanna på sin bandepåplats före nästa varv. När problemet åtgärdats och besiktningschef (chefstekniker) eller biträdande d:o gett klartecken får föraren fortsätta tränings- eller tävlingsheatet. Flaggan visas två varv tillsammans med tävlandes nummer.

Svart och vit diagonalt delad flagga

Flaggan/ljussignalskylt visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer och innebär att den tävlande är under observation och kan komma att bestraffas. Den tävlande får fortsätta heatet men ska direkt efter heatet ta kontakt med tävlingsledning för meddelande om anledning av visad flagga/ljussignalskylt.

Efter kompletterande information från den tävlande och ev. övriga inblandade, kan den tävlande bestraffas. Straff kan utdömas även om den tävlande inte tagit kontakt med tävlingsledningen direkt efter avslutat heat. Flaggan/ljussignalskylt visas under ett varv.

Röd flagga/ljus

Rörlig röd flagga/rött blinkande ljus visas vid alla posteringar runt banan när ett beslut att stoppa tränings- eller tävlingsheat fattats av tävlingsledaren. Flaggan/ljuset betyder att allt tävlande upphör, omkörningsförbud råder och att förarna under största uppmärksamhet, samtidigt som man är beredd att omedelbart stanna, fortsätter till bandepån eller annan anvisad plats för vidare instruktioner. Röd flagga kan också användas av tävlingsledningen för att stänga banan.

I de fall röd flagga visas innan ledaren genomfört två varv ska racet startas om med ursprunglig startposition.  Racets återstående längd bestäms av tävlingsledningen.

I de fall röd flagga visas efter två varv men innan ledaren hunnit genomföra 75 % av varven ska racet startas om med den startposition som deltagarna hade vid rödflaggningen. Racets återstående längd bestäms av tävlingsledningen.

Alla race som avbryts efter 75 % av dess längd betraktas som avslutat om inte tävlingsledningen beslutar om omstart.

Uppförandekod

RHK strävar efter hög standard vad gäller kör- och sportsligt beteende både på och utanför banan. Det är därför viktigt att påpeka att ojust eller vårdslös/omdömeslös körning inte accepteras. Med detta menas att avsiktlig trängning samt all form av hjul eller karosserikontakt ovillkorligen kommer att inrapporteras till tävlingsledaren vilken avgör bestraffningen. Även domare kan i förekommande fall begära åtgärd av tävlingsledning.

Vid ojust körning visas svart/vit observationsflagga enl. regelboken G10.1k, varvid den tävlande ovillkorligen direkt efter heatet ska kontakta tävlingsledaren för besked. Underlåtenhet kan medföra bestraffning.

Vid vårdslös/omdömeslös körning visas svartflagg.

Bedöms förseelsen som grav, vårdslöst agerande med avåkningar eller skada som följd ska den tävlande diskvalificeras.

Om klubbstyrelse/klassansvarig gemensamt anser att den diskvalificerade föraren uppträder på sätt som skadar vår sportgren äger de rätt att utdöma startförbud vid andra kommande starttillfällen där klubben är arrangör/medarrangör.

Den som känner sig blivit utsatt för ojust körning ska själv snarast efter avslutat heat kontakta tävlingsledaren och framlägga sina synpunkter. Anser tävlingsledaren att saken kräver utredning ska denna även kalla den/de som klagomålet gäller för vidare diskussion och klargörande av tävlingsregler i rådgivande syfte.

Önskar den/de klagande en ytterligare åtgärd i ärendet ska protest enligt SBF:s regler inlämnas.

Till grund för våra tävlingar ligger SBF:s regler, vi ber därför samtliga deltagare att läsa och hålla sig uppdaterade om dessa.

Vi inom historisk racing kör gentlemannamässigt. Glada miner och oskadda bilar eftersträvar vi alla! 

Bli medlem
Bli RHK-medlem redan idag genom att klicka här:

Klicka här!

Tävlingskalender

Här är tävlingarna som körs 2017:
12-14 Maj
Kinnekulle Historic Meeting

17-18 Juni
Karlskoga Velodromloppet Historic GP

7-9 juli
Knutstorp, Svenskt Sportvagnsmeeting

18-20 Augusti
Nostalgia Racingdays Mantorp

15-17 September
Falkenberg Classic

Slumpvald Bild:
2fny100620-137
Arkiverat